Robin
Elite:239 place
Exp:96 lvl
Joined:2017-02-21
Country: Poland 295342
Club: Legia Warszawa 1524
Alliance: UltrasItalia 000
Team: XforfunTCX 000
Club Team: Legia Warszawa 2 1524

Master Quests
15
16
12
9
9
10
14
15
14
9

Spray:
Flag Fence Country:
Flag Fence Club: