asiamentos
Elite:745 place
Exp:59 lvl
Joined:2017-07-06
Country: Polska 173312
Club: Legia Warszawa 1420
Alliance: Garda 000
Team: GooDNight 000
Club Team: Legia Warszawa 2 1420

Master Quests
12
12
9
6
9
4
11
11
11
5

Spray:
Flag Fence Country:
Flag Fence Club: