Zakrom
Elite:647 place
Exp:95 lvl
Joined:2016-12-24
Country: Poland 438452
Club: Legia Warszawa 1524
Alliance: HardcoreFamily 000
Club Team: Legia Warszawa 2 1524

Master Quests
16
17
13
8
3
8
11
15
13
12
8

Spray:
Flag Fence Country:
Flag Fence Club: