Alliances League
.: League 1 :: League 2 :: League 3 :: League 4 :: League 5 :: League 6 :: League 7 :: League 8 :: League 9 :: League 10 :: League 11 :: League 12 :: League 13 :: League 14 :: League 15 :: League 16 :: League 17 :: League 18 :: League 19 :: League 20 :: League 21 :: League 22 :: League 23 :: League 24 :: League 25 :: Eliminations :.
Next round
20:40BUPETEBAPETE  vs  KAMRATY
20:40Peristeri7  vs  ZLOC
20:40GreekFightAlly  vs  OldSchoolHooligans
20:40xRazemTworzymySilex  vs  abalutsake
20:50GreekFightAlly  vs  KAMRATY
20:50xRazemTworzymySilex  vs  Peristeri7
20:50abalutsake  vs  BUPETEBAPETE
20:50OldSchoolHooligans  vs  ZLOC