Alliances League
.: League 1 :: League 2 :: League 3 :: League 4 :: League 5 :: League 6 :: League 7 :: League 8 :: League 9 :: League 10 :: League 11 :: League 12 :: League 13 :: League 14 :: League 15 :: League 16 :: League 17 :: League 18 :: League 19 :: League 20 :: League 21 :: League 22 :: League 23 :: League 24 :: League 25 :: Eliminations :.
Next round
20:40FuckTheRules  vs  HoolsWithBenefids
20:40ZeleneBeretke  vs  WadcyPodworka
20:40Hurricanes  vs  DrunkBoys
20:40SamoZlo  vs  DynamoMoscow
20:50HoolsWithBenefids  vs  FuckTheRules
20:50WadcyPodworka  vs  ZeleneBeretke
20:50DrunkBoys  vs  Hurricanes
20:50DynamoMoscow  vs  SamoZlo